08:00 - 20:00

Brīvības gatve 230, Rīga

PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Informācija par pārzini

1. Fizisko personu datu apstrādes pārzinis: SIA “Klīnika Denta”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģ.nr.40103062530, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 230, LV-1039, e-pasts denta@denta.lv, kontakttālrunis 67551320, turpmāk – Pārzinis.

2. Jautājumos par datu apstrādi var izmantot iepriekšējo kontaktinformāciju vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: denta@denta.lv.

Privātuma politikas mērķi

3. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Pārzinis apstrādā savu klientu, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu datus, kuri nonāk Pārziņa rīcībā tā darbības nodrošināšanas ietvaros.

4. Privātuma politikā ir aprakstīts, kāda informācija tiek iegūta, kad to iesniedz pati fiziskā persona vai tos iegūst citos veidos (no mājas lapām, elektroniskās sarakstes, līgumiem un citiem avotiem) neatkarīgi no formas (papīra, mutvārdu, telefoniski, elektroniski u.tml.), kādēļ Pārzinis ievāc šādus datus un kā tie tiks izmantoti.

5. Privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par Pārziņa veiktajām apstrādes darbībām un nolūkiem, kā arī norādīt, ka citos dokumentos var tikt sniegta papildus informācija pat datu apstrādi (līgumos, citos informatīvos materiā los).

6. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā. Ja Pārzinis veiks izmaiņas šajā politikā, tās tiks publicētas mājaslapā un tiks piemērota no attiecīgās versijas publicēšanas datuma.

Personas datu ievākšanas nolūki

7. Neatkarīgi no kuras valsts jūs elektroniski piekļūstat Pārziņa mājaslapai, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Gadījumā, ja Pārziņa mājaslapai piekļūstat ārpus Latvijas, Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

8. Pārzinis ievāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
· Atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu piedāvāšanai un sniegšanai;
· Pakalpojumu un distances līgumu noslēgšanai, rēķinu sagatavošanai, un izsūtīšanai;
· Noslēgto darījumu pārraudzībai;
· Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;
· Biznesa plānošanai un analīzei, tai skaitā klientu aptaujai, izpētei un analīzei;
· Personāla atlasei un vadībai;
· Personu aizsardzībai no citu personu prettiesiskām darbībām, kas vērstas uz personu fizisku un viņu mantas apdraudējumu, tai skaitā veicot videonovērosanu;
· Pieteikumu, informācijas pieprasījumu izskatīšanai un apstrādei;
· Tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (lietvedība, grāmatvedība, u.c.);
· Jaunumu (par piedāvājumu, produktu un pakalpojumu) paziņošanai.

Datu apstrādei ievāktie personas dati

9.Informācija, kas tiek saņemta, lai nodrošinātu ārstniecības pakalpojuma saņemšanu:

9.1. informāciju nododot klātienē datu subjektam pašam vai no citiem avotiem:
– vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, deklarētās dzīvesvietas adrese, nodarbošanās, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
– Bankas dati, ja klients tos iesniedz;
– Jūsu sniegtie dati par veselības stāvokli un cita medicīniska informācija, kas nepieciešama diagnozes noteikšanai un ārstniecības nodrošināšanai.

9.2. elektroniskā veidā, iesniedzot iesniegumus vai pierakstoties uz pakalpojuma/informācijas saņemšanu:
– vārds, uzvārds, konrtaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts);
– IP adreses informācija;
– sīkdatnes (tīmekļa vietnes pārlūkošanas datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt – kopējo apmeklējumu skaitu, www.denta.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.denta.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu);

9.3. no videoieraksta kamerām:
– datu subjekta attēls;
– datu subjektam piederošas mantas attēls.

10.Informācija, kas tiek ievākta, lai nodrošinātu Jūsu un citu personu datu drošību:
– IP adreses,
– piekļuves laikus;
– piekļuves datumus;
– iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes;
– izmantojamā valoda;
– programmatūras kļūdu atskaite.

12. Pārzinis var piesaistīt trešās personas pakalpojumu sniegšanā tehniskā atbalsta nodrošināšanai, ievērojot piemērojamo normatīvo aktu prasības.

13. Ievāktie dati tiek apstrādāti šajā politikā minētajiem nolūkiem un tika katram nolūkam nepieciešamajā apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

14. Pārziņa veiktās personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

1. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas, turpmāk – Regula, 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas:
– personas identificēšanai;
– ārstniecības pakalpojuma saņemšanai;
– pakalpojuma maksas aprēķināšanai un maksājuma veikšanas procesa nodrošināšanai;
– saziņai pakalpojuma līguma saistību izpildei;

2. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās medicīnas nolūkos un medicīniskas diagnoses vai ārstēšanas pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos:
– ārstniecības (zobārstniecības ) pakalpojuma saņemšanai un kvalitatīvai izpildei;

3. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga, lai Pārzinis izpildītu uz viņu attiecināmu juridisku pienākumu:
– Ārstniecības likumā, Pacientu tiesību likumā un uz to pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto prasību un pienākumu izpildei (attiecībā uz ārstniecības pakalpojuma sniegšanu, rīcību ar pacientu datiem, lietvedību, recepšu apriti,u.c.) ;
– Grāmatvedības uzskaitei;
– Dokumentu lietvedības un aprites prasību ievērošanai, arhivēšanai;
– Datu nodošanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Veselības inspekcijai, Valsts zāļu aģentūrai, Radiācijas drošības dienestam, Nacionālajam veselības dienestam, tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, Valsts probācijas dienestam, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei.

4. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta a) apakšpunktu, kad datu subjects ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei:
– tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus;
– jaunumu (par piedāvājumu, produktu un pakalpojumu) paziņošanai;

5. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta f) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai:
– efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
– biznesa plānošana un analīze, tai skaitā klientu aptaujas, izpēte un analīze;
– tiešais mārketings;
– klientu datu bāze
– personu un mantas aizsardzība nekustamā īpašuma koplietošanas telpās un ārpusē;
– sūdzību izskatīšana un pierādījumu nodrošināšana;
– mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīze.

Personas datu glabāšanas ilgums

15. Pārzinis glabā personas datus tik ilgi, cik nepieciešams Pārziņa definēto personas datu apstrādes nolūku un mērķu sasniegšanai un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem, tātad Pārzinis apstrādās Jūsu datus, kamēr pastav vismaz viens no šādiem apstākļiem:
· cik tas nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai;
· kamēr Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
· kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
· kamēr datu subjekts izmanto pakalpojumu.

Sīkdatnes

15. Sīkdatne ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Pārziņa mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “Klīnika Denta” izmanto sīkdatnes?

16. Pārzinis izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
· sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
· mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
· iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
· uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

17. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir šajā politikā definētās Pārziņa leģitīmās intereses.

18. Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

19. Pārzinis nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.denta.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

20. SIA “Klīnika Denta” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un Eiropas savienības privātuma vairoga regulējums.

Sīkdatņu kontrole

21. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

22. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat tīmekļvietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

23. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
– tiesībsargājošām iestādēm, tiesai un valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizesanai nepieciesamajā apjomā;
– trešajām personām datu subjekta noslēgto līgumu ietvaros;
– Pārzinim nepieciešams aizsargāt klienta vai citas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
– citas ārstniecības iestādes ārstniecības mērķu sasniegšanai;
– datu subjekta radinieki Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos.

24. Pārziņa ārstniecības personas un darbinieki, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem,

25. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinis var nodot personas datus:
– apstrādātāji, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tem nepieciešamajā apjomā (auditori, juridiskie konsultanti, IT pakalpojuma sniedzēji, darba aizsardzības speciālisti, datu aizsardzības speciālists);
– trešajām personām, ja to pieprasījumiem ir atbilstošs juridiskais pamats (piemēram, apdrošināšanas kompānijas, maksātnespējas administratori, laboratorijas pakalpojumu sniedzēji).

26. Pārziņa interneta vietnēs www.klinikadenta.lv , www.denta.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, NESKAITOT VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMUS.

27. Personas dati netiek nodoti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

28. Lai saņemtu informāciju par Pārziņa apstrādātajiem saviem personas datiem, to apstrādes nolūkiem, datu saņēmējiem un glabāšanas termiņiem, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums:
– iesniedzot to personiski un uzrādot personu apliecinošu dokumentu Pārziņa birojā Brīvības gatve 230, Rīga, LV-1039;
– iesniedzot elektroniski uz Pārziņa e-pastu denta@denta.lv un parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

29. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

30. Pārzinis saglabā sev tiesības pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu.

31. Jums ir tiesības vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādi uzraugošajā institūcijā (Datu valsts inspekcijā) sakarā ar jautājumiem par personas datu aptrādi vai sūdzību. Būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.

Personas datu atjaunošana un nepieciešamība iesniegt savu personas datus

32.Ārstniecības likumā, Pacientu tiesību likumā un uz to pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos ir noteikts pacienta (datu subjekta) pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecībā un sniegt informāciju:
– personas identificēšanai un kontaktinformāciju;
– informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai;
– informāciju par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
– par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
– pār ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām.

33. Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esat mums snieguši (personas kodā, deklarētās dzīvesvietas adresē, tālruņa numura vai e-pasta maiņa, medicīniskajā informācijā), lūdzam pēc iespējas īsākā termiņā iesniegt mums aktuālos datus, lai Pārzinis varētu sniegt atbilstošu ārstniecības pakalpojumu, ievērot Regulā noteiktos apstrādes principus un noteiktos apstrādes nolūkus.

Tiesības atsaukt piekrišanu

34. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: denta@denta.lv.

35. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

36. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: denta@denta.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

37. Jūsu dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Scroll to Top